Ouderbijdrage

Met de vrijwillige ouderbijdrage bekostigt de school zaken, waarvoor de financiering van het ministerie geen of onvoldoende ruimte biedt. Het zijn toevoegingen aan bestaande budgetten, of toevoegingen aan het onderwijsaanbod.

Op Coolsma wordt de ouderbijdrage o.a. besteed aan:

  • Bekostiging extra culturele activiteiten en expressie.
  • Bekostiging schoolreisjes en buitenschoolse activiteiten (exclusief het kamp van groep 8).
  • Uitbreiding onderwijsaanbod met vakonderwijs (muziek, gymnastiek, handvaardigheid, judo).
  • Onderhoud, aanpassing en verbouwing schoolgebouw.

De ouderbijdrage bedraagt jaarlijks € 130,- per kind/leerling.

Elk jaar wordt in november, tijdens de ALV het bedrag voor het lopende schooljaar definitief vastgesteld. In het geval dat een kind tussentijds wordt aangemeld of de school verlaat, wordt naar rato een financiële regeling getroffen. Het niet betalen van deze bijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten.