C De school als vereniging

De Leden

De leden van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs Instituut Coolsma zijn personen van wie één of meer kinderen, pleegkinderen of pupillen zijn ingeschreven als leerling van de school. Slechts één van de ouders of verzorgers van een leerling kan lid van de vereniging zijn. De andere ouder of verzorger is bevoegd alle rechten van het lid jegens de vereniging uit te oefenen.
De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage die door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld, het lidmaatschap bedraagt komend schooljaar € 20,- per gezin. Dit bedrag staat vermeld op de nota voor de vrijwillige ouderbijdrage voor de school.
Uit de leden van deze Vereniging wordt het bestuur gekozen. Het bestuur bestaat uit minimaal 5 leden. Het bestuur is de werkgever, ook wel genoemd ‘het bevoegd gezag’.

De Algemene Ledenvergadering

Aan de leden van de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. In het bijzonder houden de leden van de algemene vergadering toezicht op het beleid van het bestuur en op de gang van zaken binnen de vereniging.
De leden van de algemene vergadering kunnen het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren. Bij zijn taakuitoefening richt de algemene vergadering zich naar het belang van de vereniging en de met haar verbonden onderwijsinstelling, alsmede naar het belang van de samenleving.
De algemene ledenvergaderingen worden minimaal één maal per jaar bijeengeroepen door het bestuur met inachtneming van een termijn van ten minste vier weken. De jaarvergadering wordt in november gehouden.

Delen: