E Ouders

Coolsma is een actieve en betrokken school. Ons ideaal: school en ouders zijn bij de opvoeding en vorming van de kinderen het verlengde van elkaar. Dat kan alleen als wij u als ouder zoveel mogelijk betrekken bij alles wat er in en om de school gebeurt.

Het is daarom belangrijk om elkaar te kennen. De betrokkenheid van het team wordt daarom ook gevraagd van de ouders. Om actief de verbinding met de school te maken, aanwezig te zijn bij de activiteiten op school en per schooljaar enkele activiteiten te begeleiden. Wij prijzen ons gelukkig met vele betrokken ouders. Het zorgt voor een plezierige en ongedwongen sfeer waarin iedereen elkaar kent. En dat is fijn op een kleine zelfstandige school als Coolsma.

Natuurlijk zijn er informatieavonden en ouder-en-kindgesprekken waarin leerkracht, ouder én kind samen de voortgang bespreken. Maar er zijn zoveel meer zaken die Coolsma tot Coolsma maken. U moet dan denken aan allerlei activiteiten die een waardevolle toevoeging zijn op het reguliere lespakket en zonder de hulp van ouders niet kunnen plaatsvinden.

De -vele- sporttoernooien, de avondvierdaagse, de verschillende christelijke vieringen, het bezoek aan de Boswerf, op pad met de boswachter, naar de bibliotheek of het gemeentehuis. Het zijn maar een paar voorbeelden van zaken, die een waardevolle bijdrage leveren aan het reguliere lespakket. Dat zouden wij beslist niet willen missen!
En gelukkig hoeft dat niet, want over het algemeen zijn er meer dan genoeg ouders bereid om te helpen.

Voorbeelden van ouderactiviteiten
– Klassenmoeder of Klassenvader (vaak een team van 2 personen)
– Begeleiding bij schoolreisje, sporttoernooi of educatief uitje
– Helpen bij Kerst-, Paas en Sinterklaasviering
– Lid sportcommissie
– Lid bestuur
– Lid MR
– Lid AC

Ouderparticipatie / ouderbetrokkenheid 

Onder ouderparticipatie verstaan we op Coolsma dat ouders participeren bij het luizenkammen, schoolreisjes en educatieve uitstapjes met de klassen.
Ouderbetrokkenheid zien we op Coolsma als dat een ouder wil meedenken over hoe we de leerlingen nog effectiever kunnen begeleiden en/ of helpen. Ook geldt ouderbetrokkenheid als ouders mee willen denken omtrent het beleid van de school.
 

De Activiteitencommissie (AC) 

De AC bestaat uit enkele ouders en afvaardigingen van andere geledingen. De AC coördineert diverse werkgroepen en ondersteunt deze bij grotere activiteiten zoals schoolreisjes, vieringen en feesten, kinderboekenweek en dergelijke. De AC is een uitvoerend orgaan en heeft geen beleidsontwikkelende rol. Daarnaast heeft elke groep een klassenouder, die de leerkracht praktisch ondersteunt bij feesten en grotere activiteiten.

Voor het schooljaar 2023-2024 is de samenstelling van de AC als volgt:
Mila Verdonk
Rosalien Kamphof
Sandra Netze
Ilse Marye Alwon
Odette Hoogland
Annemaren Kingma
Rosemarie van Lammeren.

Vrijwillige Ouderbijdrage 

De ouderbijdrage is een bedrag per kind waarvan de hoogte jaarlijks wordt vastgesteld door de vereniging tijdens de jaarvergadering. Het is een vrijwillige bijdrage.  Het niet betalen van deze vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten. Uit deze bijdrage bekostigt het bestuur zaken, waarvoor de financiering van het ministerie geen of onvoldoende ruimte biedt. Het zijn toevoegingen aan bestaande budgetten, of toevoegingen aan het onderwijsaanbod.

Op Coolsma wordt de ouderbijdrage a.o. besteed aan:

  • Uitbreiding van het schoonmaakbudget (we overschrijden de vergoeding van het rijk met 10%).
  • Bekostiging extra culturele activiteiten en expressie.
  • Bekostiging schoolreisjes (exclusief het kamp van groep 8).
  • Aanvulling Onderwijs Leerpakket.
  • Uitbreiding onderwijsaanbod met vakonderwijs (muziek, gymnastiek en handvaardigheid, judo in groep 2, 3 en 4).
  • Onderhoud, aanpassing en verbouwing schoolgebouw.
  • Buitenschoolse activiteiten (o.a. schoolsportdag).

De ouderbijdrage bedraagt jaarlijks 130 euro per kind.

In november wordt, tijdens de ledenvergadering van de vereniging, het bedrag voor het lopende schooljaar definitief vastgesteld.

In het geval dat een kind tussentijds wordt aangemeld of de school verlaat, wordt naar rato een financiële regeling getroffen.
 

Delen: