F Communicatie

In het kader van de privacywetgeving werken we sinds 2018 met een een eigen Coolsma-app. Hiermee creëren we een ouderplatform om met ouders te communiceren. Deze website willen we zoveel mogelijk up-to-date houden, maar dan wat meer met statische informatie en via onze app willen we het nieuws van de school en de klas communiceren

DOWNLOADVERWIJZING NAAR DE APP MOET HIER KOMEN

Contact tussen school en de ouders 

Het draait in de school om uw kind. Het team van instituut Coolsma vindt het daarom vanzelf­sprekend om u als ouder zoveel mogelijk te be­trekken bij en te informeren over alles wat er in en om de school gebeurt. In de ideale situatie zijn school en ouders het verlengde van elkaar bij de opvoeding en vorming van de kinderen. Het is daarom noodzakelijk elkaar te kennen en steeds te ontmoeten.
Gedurende een schooljaar zijn er geregeld contacten tussen de school en de ouders. Bovendien zou een flink aantal activiteiten zonder hulp van ouders geen doorgang kunnen vinden en die zijn juist van gro­te waarde voor de sfeer op school! Ze voegen iets waardevols toe aan het reguliere lespakket. Dat zouden wij beslist niet willen missen!

Verantwoordelijkheid van ouders en leraren 
De school draagt de pedagogische verantwoording voor de leerlingen. Dat houdt in:

 • het bepalen van de inhoud van het onderwijs,
 • het aanbieden van het onderwijs,
 • het volgen van de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind en de rapportage naar de ouders,
 • het bieden van een veilig ‘tweede milieu’ (school),
 • het geven van een (moreel) voorbeeld,
 • voorwaarden scheppen (in materiële en personele zin) voor goed on­derwijs.

Ouders dragen verantwoording voor:

 • opvoeding en verzorging,
 • het bieden van een veilig ‘eerste milieu’ (thuis),
 • geregeld schoolbezoek (de Leerplichtwet spreekt hierover in de zin van “schoolbezoek op die momenten dat de school open is”),
 • het informeren van de school over zaken die het welbevinden en functi­oneren van het kind kunnen beïnvloeden,
 • het stimuleren van zaken die het welbevinden en functioneren van het kind op school positief kunnen beïnvloeden.
Delen: