B Aanmelden

Nieuwe kinderen in de school

Aanmelding van nieuwe leerlingen gaat via de adjunct-directeur: Margreet Zwart. Er kan altijd een afspraak worden gemaakt voor een kennismakingsgesprek met een bezichtiging van de school.
U krijgt dan een goede indruk van de school, op grond waarvan u mede uw keuze kunt bepalen.

Vanaf 1 januari 2023 is er plek vrij in groep 6.
Belangstelling kenbaar maken kan bij Margreet Zwart: mzwart@cbscoolsma.nl. 

Leerlingen aanmelden kan officieel pas vanaf drie jaar in Nederland. U kunt zich wel vooraanmelden, door een vooraanmeldingsformulier op te vragen bij de adjunct-directeur. ECHTER: deze vooraanmelding is geen verzekering van een plek op onze school. Wanneer de vooraangemelde leerling drie jaar oud wordt, wordt er gekeken naar het aantal leerlingen en bij teveel vooraanmeldingen moeten we helaas loten. (We delen de leerlingen in, in cohorten en zo'n cohort bekijken we vier keer per jaar op de hoeveelheid leerlingen, er kan dus vier keer per jaar geloot worden).

Voor leerlingen die al aangemeld waren voor 1 oktober 2020 gelden de oude afspraken (wie het eerst komt… en de wachtlijstregeling) nog. 

Coolsma heeft volle klassen maar wanneer er wel plek ontstaat maken we dit bekend op onze website. Zowel onder 'Aanmelden' als onder 'Nieuws'. Voor deze ontstane plekken geldt dan een periode om de leerling aan te melden. In deze periode gaan we als school kijken aan wie deze plek toekomt.
Kinderen die op de wachtlijst staan, kunnen daar tot groep 3 op blijven staan. Daarna gaan we ervan uit dat er een andere, prettige schoolplek is gevonden en halen wij deze kinderen van onze wachtlijst af.

De procedure voor kinderen die 4 jaar worden is als volgt:
De leerkracht van de groep waarin het kind geplaatst is neemt ongeveer 3 maanden van tevoren met de ouders contact op om een kennismakingsafspraak te maken. De ouders kunnen daarna ook eens met hun kind zonder afspraak (informeel) voor of na schooltijd langskomen om de nieuwe leerling geleidelijk te laten kennismaken met de klas, de juf en de school.
Kinderen mogen twee weken voor hun vierde verjaardag 5 ochtenden komen wennen. Deze ochtenden worden in overleg met de ouders ingepland.
Voor de leerlingen die in juni / juli en december 4 jaar worden adviseert de school om te starten na de vakantie. Dat zijn rustiger momenten in het schooljaar om in te stromen. Dit gebeurt in afstemming met de ouders.

Voor vragen en/ of opmerkingen hierover kunt u terecht bij Margreet Zwart (adjunct-directeur) via mzwart@cbscoolsma.nl.

Vrijwillige Ouderbijdrage 

De ouderbijdrage is een bedrag per kind waarvan de hoogte jaarlijks wordt vastgesteld door de vereniging tijdens de jaarvergadering. Het is een vrijwillige bijdrage. Uit deze bijdrage bekostigt het bestuur zaken, waarvoor de financiering van het ministerie geen of onvoldoende ruimte biedt. Het zijn toevoegingen aan bestaande budgetten, of toevoegingen aan het onderwijsaanbod.

Op Coolsma wordt de ouderbijdrage a.o. besteed aan:

  • Uitbreiding van het schoonmaakbudget (we overschrijden de vergoeding van het rijk met 10%).
  • Bekostiging extra culturele activiteiten en expressie.
  • Bekostiging schoolreisjes (exclusief het kamp van groep 8).
  • Aanvulling Onderwijs Leerpakket.
  • Uitbreiding onderwijsaanbod met vakonderwijs (muziek, gymnastiek, handvaardigheid, judo in groep 2, 3 en 4).
  • Buitenschoolse activiteiten (o.a. schoolsportdag).

De ouderbijdrage bedraagt jaarlijks 125 euro per kind.

In november wordt, tijdens de ledenvergadering van de vereniging, het bedrag voor het lopende schooljaar definitief vastgesteld.

In het geval dat een kind tussentijds wordt aangemeld of de school verlaat, wordt naar rato een financiële regeling getroffen.

 

Delen: