B Aanmelden

Nieuwe kinderen in de school

Aanmelding van nieuwe leerlingen gaat via de adjunct-directeur. (jstroo@cbscoolsma.nl) Er kan altijd een afspraak worden gemaakt voor een informatief gesprek met een bezichtiging van de school.
U krijgt dan een goede indruk van de school, op grond waarvan u mede uw keuze kunt bepalen.

Inschrijven kan alleen door het aanmeldingsformulier wat wij u toesturen geheel ingevuld in te leveren bij de directie. Nieuwe leerlingen worden in volgorde van aanmelding geplaatst, tot een maximum van 31 leerlingen per groep. In de kleutergroepen is het maximum 29 leerlingen per groep. Daarop volgende leerlingen komen op de wachtlijst. Zij kunnen geplaatst worden wanneer in de betreffende groep een plaats vrij komt.

Er wordt slechts één uitzondering gemaakt op de volgorde van de wachtlijst: wanneer broertjes of zusjes daadwerkelijk op school zitten, krijgt de nog niet geplaatste leerling uit het gezin voorrang op de wachtlijst.
Indien er een plaats vrij komt in één van de kleutergroepen worden ouders van de wachtlijst benaderd. Ouders die geen aanspraak meer willen maken op een plaats voor hun kind (bijvoorbeeld door verhuizing of anderszins), worden verzocht dat door te geven aan de directie.

Coolsma heeft volle klassen maar wanneer er wel plek ontstaat maken we dit bekend op onze website. Zowel onder 'Aanmelden' als onder 'Nieuws'. Voor deze ontstane plekken geldt dan een periode om de leerling aan te melden. In deze periode gaan we als school kijken aan wie deze plek toekomt.
Kinderen die op de wachtlijst staan, kunnen daar tot groep 3 op blijven staan. Daarna gaan we ervan uit dat er een andere, prettige schoolplek is gevonden en halen wij deze kinderen van onze wachtlijst af.

De procedure voor kinderen die 4 jaar worden is als volgt:
De leerkracht van de groep waarin het kind geplaatst is neemt ongeveer 3 maanden van tevoren met de ouders contact op om een kennismakingsafspraak te maken. De ouders kunnen daarna ook eens met hun kind zonder afspraak (informeel) voor of na schooltijd langskomen om de nieuwe leerling geleidelijk te laten kennismaken met de klas, de juf en de school.
Kinderen mogen twee weken voor hun vierde verjaardag 5 ochtenden komen wennen. Deze ochtenden worden in overleg met de ouders ingepland.
Voor de leerlingen die in juni / juli en december 4 jaar worden adviseert de school om te starten na de vakantie. Dat zijn rustiger momenten in het schooljaar om in te stromen. Dit gebeurt in afstemming met de ouders.

Voor vragen en/ of opmerkingen hierover kunt u terecht bij Jefke Stroo (adjunct-directeur) via jstroo@cbscoolsma.nl.

Vrijwillige Ouderbijdrage 

De ouderbijdrage is een bedrag per kind waarvan de hoogte jaarlijks wordt vastgesteld door de vereniging tijdens de jaarvergadering. Het is een vrijwillige bijdrage. Uit deze bijdrage bekostigt het bestuur zaken, waarvoor de financiering van het ministerie geen of onvoldoende ruimte biedt. Het zijn toevoegingen aan bestaande budgetten, of toevoegingen aan het onderwijsaanbod.

Op Coolsma wordt de ouderbijdrage a.o. besteed aan:

  • Uitbreiding van het schoonmaakbudget (we overschrijden de vergoeding van het rijk met 10%).
  • Bekostiging extra culturele activiteiten en expressie.
  • Bekostiging schoolreisjes (exclusief het kamp van groep 8).
  • Aanvulling Onderwijs Leerpakket.
  • Uitbreiding onderwijsaanbod met vakonderwijs (muziek, gymnastiek, handvaardigheid, judo in groep 2, 3 en 4).
  • Buitenschoolse activiteiten (o.a. schoolsportdag).

De ouderbijdrage bedraagt jaarlijks 125 euro per kind.

In november wordt, tijdens de ledenvergadering van de vereniging, het bedrag voor het lopende schooljaar definitief vastgesteld.

In het geval dat een kind tussentijds wordt aangemeld of de school verlaat, wordt naar rato een financiële regeling getroffen.

 

Delen: