B Passend onderwijs

Passend onderwijs
Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs ingetreden. Elk kind heeft recht op goed onderwijs dat aansluit bij zijn mogelijkheden en behoeften. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen. Voor de meeste kinderen is het reguliere onderwijs de beste plek. Als het echt nodig is kan een kind naar het speciaal onderwijs of het speciaal basisonderwijs of naar een school, waar meer mogelijkheden zijn voor het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen.
Om elk kind de meest passende onderwijsplek te bieden werken scholen voor primair- , speciaal- en voortgezet onderwijs samen met diverse instanties, die actief zijn in de jeugdhulpverlening, zoals het Dorpsteam van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, GGD en Veilig Thuis.

Dit gebeurt in regionale samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Onze school valt in de regio Zuidoost Utrecht en is aangesloten bij samenwerkingsverband ZOUT.  
Er kunnen situaties zijn waarin de school (tijdelijk) behoefte heeft aan extern advies of ondersteuning rond een leerling. Er kan dan een beroep worden gedaan op het ondersteuningsteam van het Samenwerkingsverband Zout.

De procedure voor de extra ondersteuning in grote lijnen:

  • De behoefte aan speciale ondersteuning bij leren en sociale omgang wordt gesignaleerd door de groepsleerkracht en gedeeld met de IOC-er (ook een hulpvraag van ouders kan hieraan ten grondslag liggen)
  • Tijdens intern overleg wordt de leerling besproken en wordt besloten of nader onderzoek nodig is en wie dit kan doen.
  • We kunnen hierbij gebruik maken van onze eigen expertise (IOC-ers, collega leerkrachten en ondersteuners, specialisten op gebied van taal, rekenen, gedrag en begaafdheid) of hulp zoeken bij het samenwerkingsverband.
  • Bij signalen van vermoedelijke lees en/of spellingsproblemen (dyslexie) volgen wij het protocol dyslexie. 
  • Bij signalen van (hoog)begaafdheid kunnen we gebruik maken van het Digitaal Handelingsprotocol voor Begaafdheid. 

Wanneer onderzoek voldoende is afgerond wordt een handelingsplan opgesteld, waarin altijd een evaluatiedatum wordt opgenomen

Wanneer blijkt dat wij als school niet de passende ondersteuning kunnen bieden die de leerling nodig heeft en er ook geen toereikende ambulante begeleiding mogelijk is (ondersteuning van derden op school) kan het samenwerkingsverband adviseren en ondersteunen bij het zoeken naar een andere vorm van onderwijs. Ouders en school gaan in deze trajecten steeds samen op. Wanneer u – zonder advies van school – zelf redenen ziet om hulp van derden in te roepen, stellen wij het op prijs daarover geïnformeerd te zijn.

Op onze website vindt u in dit kader ons Schoolondersteuningsprofiel. Op onze website onder het kopje ‘Onderwijs; hoe en wat’ kunt u lezen welke ondersteuning Coolsma biedt, welke expertise onze school heeft, alsmede onze visie op passend onderwijs. Voor alle overkoepelende informatie verwijzen we u naar www.swvzout.nl)

Bij aanmelding van nieuwe leerlingen
Kinderen met een specifieke hulpvraag of met extra persoonlijke ondersteuningsbehoefte wordt intern en door directie met de ouders besproken of Coolsma de juiste school is om passend onderwijs te bieden. Mocht dat niet het geval zijn dan adviseren en begeleiden we bij het vinden van een passende school voor de leerling.

Ouders kunnen informatie opvragen over extra ondersteuningsmogelijkheden in het algemeen, over plaatsing in het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs, over geldende criteria en andere aanverwante zaken bij onze IOC-ers en de directie.

Delen: