Onderwijs

Waar staat ons onderwijs voor?

Goed onderwijs is de belangrijkste pijler van een goede school. Maar leren is zoveel meer dan alleen leren rekenen of leren schrijven. Op Coolsma geloven wij in ‘Leren voor het leven’, wat betekent dat wij meer bieden dan goed onderwijs alleen.

Natuurlijk leren we de kinderen de basisstof met hulp van een breed integraal en modern onderwijsaanbod, zodat zij goed voorbereid naar het voortgezet onderwijs kunnen doorstromen. En dat doen we goed, de meerderheid van de kinderen op Coolsma verlaat de school met HAVO of VWO advies.

‘Leren voor het leven’ is voor ons echter veel meer dan een goed schooladvies. Ons doel? Ieder kind de kans geven zich te ontplooien tot een onafhankelijk, zelfstandig, zelfbewust en verantwoordelijk lid van de samenleving.

In een vriendelijke, veilige én gedisciplineerde omgeving dagen we ieder kind uit het beste uit zichzelf te halen. Qua kennis, maar kunstzinnige vorming en aandacht voor morele waarden en sociale vaardigheden zijn minstens zo belangrijk.

Nieuwsgierig naar de uitgangspunt van ons onderwijs? Lees hieronder verder.

 

Hoe uit zich dat in ons onderwijs 

De school heeft negen groepen waaronder drie kleutergroepen.
De leerlingen die 4 jaar worden stromen in in groep Geel, Rood of Blauw. Deze drie groepen zijn combinatiegroepen van oudste en jongste kleuters. Door te wer­ken met drie kleutergroepen zijn deze kleiner dan de groepen 3 t/m 8.

We kennen op onze school een onderbouw, een middenbouw en een bovenbouw. De groepen 1 t/m 2 vormen de onderbouw, de groepen 3 t/m 5 de middenbouw en de groepen 6 t/m 8 de bovenbouw.

Op de peildatum 1 oktober 2016 waren er 244 leerlingen op school.

Wij streven naar een maximaal aantal leerlingen van 31 per groep in de groepen 3 t/m 8. Het aantal leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte in een klas, de mate waarin extra ondersteuning kan worden geboden, de draagkracht van de betreffende groep kinderen en de mogelijkheden van de leerkrachten spelen een rol bij het vaststellen van de groepsgrootte. Dit wordt jaarlijks met de grootste zorgvuldigheid bekeken en afgewogen. De directie kan om moverende redenen afwijken van dit aantal. Een voorbeeld hiervan is een grotere groep als gevolg van kinderen die tijdens hun schoolloopbaan zijn gedoubleerd of versneld.

De organisatie van passend onderwijs op Coolsma
Er wordt zoveel als mogelijk aangesloten bij de onderwijsbehoefte van de leerling door te werken met drie leerarrangementen binnen een jaargroep:
Basis 1:  voor leerlingen die met extra ondersteuning en kleine aanpassingen binnen de methode kunnen blijven werken
Basis 2: voor leerlingen die met een gemiddeld niveau werken vanuit de methode
Basis 3; voor leerlingen die leerstof snel verwerken en pluswerk maken

Elke leerkracht kan gedifferentieerd lesgeven, omdat er door de hele school afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de klassenorganisatie (GIP-afspraken)
Soms is het nodig om een persoonlijk leerplan op te stellen voor leerlingen wiens onderwijsbehoefte buiten de drie leerarrangementen valt om aan te sluiten bij de cognitieve – en sociaal emotionele behoeften van de leerling.
Er is (binnen grenzen) intern extra ondersteuning mogelijk door PT-ers, RT-ers, IOC-ers, en specialisten binnen de school (link maken)

Er is externe ondersteuning en begeleiding mogelijk door bv. hulp en advies vanuit het Samenwerkingsverband ZOUT, jeugdarts, psycholoog, orthopedagoog, logopedist. Ouders en school gaan in deze trajecten steeds samen op. Wanneer u – zonder advies van school – zelf redenen ziet om hulp van derden in te roepen, stellen wij het op prijs daarover geïnformeerd te zijn.

We werken volgens het leerstofjaarklassensysteem – kinderen van dezelfde leeftijd zitten bij elkaar in een groep. Er wordt op drie niveau’s lesgegeven. Waarbinnen rekening wordt gehouden met de verschillen tussen leerlingen. Er wordt zoveel als mogelijk aangesloten bij de onderwijsbehoefte van de leerling, door het aanbieden van ‘Maatwerk’ in groep 3 t/m 8. Maatwerk is een organisatievorm naast het basiswerk, waarbij de leerling opdrachten kiest die bij hem of haar passen. In dit maatwerk wordt ook gezocht naar opdrachten die een beroep doen op toekomstgerichte vaardigheden (21st Century Skills).

Over de leerarrangementen kunnen we vertellen dat er globaal 3 in een groep te vinden zijn: een arrangement voor de gemiddelde leerling (op Coolsma is dit HAVO-VWO niveau) en arrangementen voor daar onder en boven. Dat betekent extra ondersteuning voor de zwakkere leerlingen, extra instructie, met eventueel ander, of minder werk. In het andere geval spreken we van een arrangement voor begaafde en hoogbegaafde leerlingen met extra mogelijkheden binnen hun weektaak.

Het gaat er ons om aan alle kinderen, met of zonder belemmering, goed onderwijs te geven, zodat zij zich competent en uitgedaagd voelen. We hanteren hiervoor gedifferentieerde dag- en weektaken in alle groepen, geven onze leerlingen zinvol klaarwerk en schrappen zonodig op verantwoorde wijze in de leerstof. Er wordt volgens een rooster gewerkt. Alle vak- en vormingsgebieden komen zodoende aan de orde.
 

Plusklas voor begaafde leerlingen 
Sinds januari 2014 is er op initiatief van Coolsma plusklasonderwijs in Driebergen georganiseerd voor hoogbegaafde basisschoolkinderen van 6 t/m 12 jaar: Plusklas Het Fort. Alle Driebergse basisscholen participeren in dit initiatief.

Een middenbouwgroep is wekelijks te vinden in ‘het Vijvertje’ aan de Vijverlaan. Een bovenbouwgroep van deze plusklas krijgt wekelijks op woensdagmorgen les op Coolsma. Voor de onderbouwgroep is de plusklas in Petit Maupertuus. Zie voor meer informatie hierover: www.het-fort.com.

Meer informatie over ons onderwijs valt te lezen in onze schoolgids op pagina 18-29.
 

 
Delen: