Onderwijs

Waar staat ons onderwijs voor?

Goed onderwijs is de belangrijkste pijler van een goede school. Maar leren is zoveel meer dan alleen leren rekenen of leren schrijven. Op Coolsma geloven wij in ‘Leren voor het leven’, wat betekent dat wij meer bieden dan goed onderwijs alleen.

Natuurlijk leren we de kinderen de basisstof met hulp van een breed integraal en modern onderwijsaanbod, zodat zij goed voorbereid naar het voortgezet onderwijs kunnen doorstromen. En dat doen we goed, de meerderheid van de kinderen op Coolsma verlaat de school met HAVO of VWO advies.

‘Leren voor het leven’ is voor ons echter veel meer dan een goed schooladvies. Ons doel? Ieder kind de kans geven zich te ontplooien tot een onafhankelijk, zelfstandig, zelfbewust en verantwoordelijk lid van de samenleving.

In een vriendelijke, veilige én gedisciplineerde omgeving dagen we ieder kind uit het beste uit zichzelf te halen. Qua kennis, maar kunstzinnige vorming en aandacht voor morele waarden en sociale vaardigheden zijn minstens zo belangrijk.

Nieuwsgierig naar de uitgangspunt van ons onderwijs? Lees hieronder verder.

Hoe uit zich dat in ons onderwijs 

De school heeft negen groepen waaronder drie kleutergroepen.
De leerlingen die 4 jaar worden stromen in in groep Geel, Rood of Blauw. Deze drie groepen zijn combinatiegroepen van oudste en jongste kleuters. Door te wer­ken met drie kleutergroepen zijn deze kleiner dan de groepen 3 t/m 8.

We kennen op onze school een onderbouw, een middenbouw en een bovenbouw. De groepen 1 t/m 2 vormen de onderbouw, de groepen 3 t/m 5 de middenbouw en de groepen 6 t/m 8 de bovenbouw.
Op de teldatum 1 februari 2022 waren er 254 leerlingen op school.

Wij streven naar een maximaal aantal leerlingen van 31 per groep in de groepen 3 t/m 8. Het aantal leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte in een klas, de mate waarin extra ondersteuning kan worden geboden, de draagkracht van de betreffende groep kinderen en de mogelijkheden van de leerkrachten spelen een rol bij het vaststellen van de groepsgrootte. Dit wordt jaarlijks met de grootste zorgvuldigheid bekeken en afgewogen. De directie kan om moverende redenen afwijken van dit aantal. Een voorbeeld hiervan is een grotere groep als gevolg van kinderen die tijdens hun schoolloopbaan zijn gedoubleerd of versneld.

De organisatie van passend onderwijs op Coolsma
Er wordt zoveel als mogelijk aangesloten bij de onderwijsbehoefte van de leerling door te werken met drie leerarrangementen binnen een jaargroep:
Basis 1:  voor leerlingen die met extra ondersteuning en kleine aanpassingen binnen de methode kunnen blijven werken
Basis 2: voor leerlingen die met een gemiddeld niveau werken vanuit de methode
Basis 3; voor leerlingen die leerstof snel verwerken en pluswerk maken

Elke leerkracht kan gedifferentieerd lesgeven, omdat er door de hele school afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de klassenorganisatie (GIP-afspraken).
Soms is het nodig om een persoonlijk leerplan op te stellen voor leerlingen wiens onderwijsbehoefte buiten de drie leerarrangementen valt om aan te sluiten bij de cognitieve – en sociaal emotionele behoeften van de leerling.
Er is (binnen grenzen) intern extra ondersteuning mogelijk door PT-ers, RT-ers, IOC-ers, en specialisten binnen de school.

Er is externe ondersteuning en begeleiding mogelijk door bv. hulp en advies vanuit het Samenwerkingsverband ZOUT, jeugdarts, psycholoog, orthopedagoog, logopedist. Ouders en school gaan in deze trajecten steeds samen op. Wanneer u zonder advies van school – zelf redenen ziet om hulp van derden in te roepen, stellen wij het op prijs daarover geïnformeerd te zijn.

We werken volgens het leerstofjaarklassensysteem – kinderen van dezelfde leeftijd zitten bij elkaar in een groep. Er wordt op drie niveau’s lesgegeven. Waarbinnen rekening wordt gehouden met de verschillen tussen leerlingen. Er wordt zoveel als mogelijk aangesloten bij de onderwijsbehoefte van de leerling. Thematisch werken (zie hieronder voor meer informatie) sluit hierbij goed aan omdat elk kind op eigen niveau aan de slag kan. Er wordt daarbij ook gezocht naar opdrachten die een beroep doen op toekomstgerichte vaardigheden (21st Century Skills).

Over de leerarrangementen kunnen we vertellen dat er globaal 3 in een groep te vinden zijn: een arrangement voor de gemiddelde leerling (op Coolsma is dit HAVO-VWO niveau) en arrangementen voor daar onder en boven. Dat betekent extra ondersteuning voor de leerlingen die dat nodig hebben, extra instructie, met eventueel ander, of minder werk. In het andere geval spreken we van een arrangement voor begaafde en hoogbegaafde leerlingen met extra mogelijkheden binnen hun weektaak.

Het gaat er ons om aan alle kinderen, met of zonder belemmering, goed onderwijs te geven, zodat zij zich competent en uitgedaagd voelen. We hanteren hiervoor gedifferentieerde dag- en weektaken in alle groepen, geven onze leerlingen zinvol klaarwerk en schrappen zonodig op verantwoorde wijze in de leerstof. Er wordt volgens een rooster gewerkt. Alle vak- en vormingsgebieden komen zodoende aan de orde.

Thematisch werken
We werken met de thematische methode van Leskracht. De onderstaande informatie geeft u een beeld van het waarom en hoe. Toekomstgericht of eigentijds onderwijs? (Einstein was zijn tijd ver vooruit) "Het grootste gevaar voor de toekomst is denkluiheid!" zei Einstein. Hij maakte zich grote zorgen over het afbrokkelen van de creativiteit. Stel je voor dat de vanzelfsprekende nieuwsgierigheid van een kind omgezet kan worden in actief leren! Dat kinderen in onze school creatief, kritisch en ondernemend worden, op onderzoek uitgaan en verschillende oplossingen bedenken.

Het zijn die vaardigheden en instellingen die kinderen nu en in de toekomst nodig hebben. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat deze manier van werken van 2020 verplicht gesteld werd in het onderwijs, onder de noemer "Wetenschap & Technologie onderwijs".

We bereiden met elkaar de thema's voor waarin een aantal leerdoelen en vaardigheden centraal staan. Een van de peilers van deze manier van werken gaat over welbevinden, communiceren en het ontwikkelen van een houding om vragen te leren stellen en deel te nemen aan de gemeenschap waarin we leven.

Om de Leskracht-aanpak tot een succes te maken, volgt het team trainingen en worden we ondersteund door ervaren trainers. Voor lezers die de nieuwsgierigheid niet kunnen bedwingen, verwijzen we door naar www.leskracht.nl

Educatiecirkel van Leskracht

De educatiecirkel is een model, vanuit een intergrale aanpak, waarbinnen onderzoekend en ontwerpen leren wordt benut om de nieuwsgierigheid op te wekken en kinderen te stimuleren tot actief en creatief leren. De intergrale aanpak van Leskracht is gebaseerd op een holistische visie, wat betekent dat de hele ontwikkeling van het kind centraal staat binnen de projectmatige manier van werken. Kinderen worden vanuit hun beleving aangesproken om vaardigheden te ontwikkelen en kennis op te doen op het gebied van:

  • Inhoud: Kerndoelenwereldoriëntatie en taalvorming (Tule SLO).
  • Persoonsvorming: Talenontwikkeling (Hoe verhoudt het kind zich tot de wereld?).
  • Socialisatie: Gedragsvorming en coöperatief leren.
  • Houding: Persoonlijk leiderschap (eigenaarschap): onderzoekend en ondernemend.
  • Digitale leer- en werkomgeving: Stimueert ICT vaardigheden.
  • Metacognitie: Met aandacht voor leerstrategieën en toekomstigerichte vaardigheden.
  • Doorlopend leerproces in leren leren.
De educatiecirkel geeft weer hoe leerlingen de leercirckel op de kleurvolgorde van de regenboogdoorlopen. Er is onderscheid gemaakt in de psychologische ontwikkeling en geluksbeleving van kinderen van 6 t/m 9 jaar en ouder. Ieder project wordt afgesloten met een presentatie waarin het antwoord op de eerder gestelde onderzoeksvraag wordt uitgelegd. Bij de evaluatie word persoonlijke leerpunten benoemd, die meegenomen worden als leerdoelen en aandachtspunten in een volgend project. Kinderen worden aangespoord om kritisch te denken, zelfstandig op zoek te gaan naar informatie, vragen te stellen en vaardigheden te ontwikkelen die binnen alle (leer)gebieden van belang zijn.

De Rotondegroep
Onze visie is dat passend onderwijs begint in de eigen klas. Voor sommige leerlingen is een (externe) aanvulling op het onderwijsarrangement zinvol zoals het werken met ontwikkelingsgelijken 'peers', of het verder ontwikkelen van de hogere denkvaardigheden, het leren leren, psycho-educatie en/of verder ontwikkelen van executieve vaardigheden. Daarom hebben we de Rotondegroep georganiseerd voor begaafde leerlingen van onze school. De lessen zijn geen vervanging, maar een aanvulling op het reguliere onderwijs. De ondersteuning is bedoeld voor leerlingen die meer nodig hebben dan in de klas kan worden aangeboden.

Er word les gegeven aan kleine groepen begaafde leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd. Op dit moment is er een middenbouw-groep (groep 3, 4 en 5) en een bovenbouw-groep (groep 6, 7 en 8). De leerkracht van de Rotondegroep creëert een veilige omgeving en heeft een coachende- en begeleidende rol. Begaafde leerlingen worden op intellectueel en creatief gebied uitgedaagd en op sociaal-emotioneel gebied ondersteund. Daarnaast is er veel aandacht voor specifieke aspecten waar begaafde leerlingen tegenaan kunnen lopen, zoals bijvoorbeeld faalangst en onderpresteren.
Meer informatie over ons onderwijs valt te lezen in onze schoolgids. 

 

Delen: