D Cultuur

Cultuur op Coolsma

 

 

Cultuureducatie kan gezien worden als een reis, een reis waarbij kinderen onderweg leren betekenis te geven aan de wereld waarin ze leven.

 

Visie kunst- en cultuureducatie

Coolsma biedt kinderen een rijke en uitdagende leeromgeving aan, waar ervaren, beleven en ontdekken voorop staat.

Alle kunstzinnige disciplines en (cultureel) erfgoed worden in een betekenisvolle context aangeboden. Waar mogelijk is er verbinding met andere vakken en wordt de eigen omgeving betrokken.

 

Uitleg

Op Coolsma begeleiden we kinderen in hun ontwikkeling naar persoonlijk leiderschap.

Bij het lesgeven werken wij vanuit leerlijnen en doelstellingen, en worden de creatieve denkvaardigheden en technieken ingezet. De vier fasen; oriënteren, onderzoeken, uitvoeren en evalueren worden in allerlei werkvormen aangeboden en geoefend.

De kinderen  zijn (mede)eigenaar  van hun eigen leerproces.

Feedback, feed up en feed forward op eigen en elkaars werk ondersteunt het leerproces.

Passend bij de ontwikkeling van het kind is er ruimte voor keuzevrijheid, ruimte voor eigen leerstijl en ontwikkelen van eigen talenten.

 

Bezig zijn met kunst betekent kunst beleven, beschouwen, erover praten en zelf kunst maken. Het creatief vermogen, het creatief proces, reflecteren, presenteren en  toekomstgerichte vaardigheden (21st century skills) zijn onderdeel van de lessen.

Door kunst en cultuur beleven we de wereld anders: cultuureducatie vergroot de betrokkenheid bij de samenleving en ontwikkelt begrip voor andere normen, waarden en culturen.

 

Organisatie

Er is een interne cultuurcoördinator en samen met het team is er een cultuureducatie beleidsplan opgesteld.

Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen handvaardigheidles van een vakleerkracht.

Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen muziek door een vakleerkracht muziek.

De leerkrachten van de groep 1 en 2 geven zelf de creatieve lessen.

Drama, tekenen, literatuur, dans en mediakunst worden gegeven door de groepsleerkracht en vaak geïntegreerd in projecten en thema’s.

 

Samenwerking

We werken samen met Kunst Centraal:

Coolsma doet mee met het verdiepingsprogramma `Cultuur met kwaliteit`

Doel: Het bevorderen van de kwaliteit van cultuureducatie door te werken vanuit doorgaande leerlijnen. Het creatief vermogen van de leerlingen te vergroten. De deskundigheid van de leerkrachten te versterken en het verbinden van de kunstzinnige vakken met de andere vakken. Kunst Centraal begeleidt de school hierin.

We maken gebruik van het kunstprogramma van Kunst Centraal.

Kunstmenu: In het kunstmenu ervaren leerlingen professionele kunst.

In het cultuurprogramma ontdekken de leerlingen hun culturele omgeving. Elk schooljaar stellen Erfgoed Utrecht en Kunst Centraal een passend programma samen. Zo haal je de cultuur de school in en breng je de cultuur in de school.

Erfgoedlessen: Onderwijs in cultureel erfgoed.

De eigen omgeving ervaren en beleven. Leerlingen onderzoeken sporen uit het verleden in hun eigen omgeving. Elke groep besteedt aandacht aan ons erfgoed en onze culturele omgeving.

Vanaf de middenbouw gaan we op excursies en maken we gebruik van het professionele aanbod van diverse organisaties in de omgeving.

 

Creatief vermogen

Creativiteit is het vermogen om vanuit eigen bagage, op eigen wijze en onderzoekend te komen tot niet vanzelfsprekende ideeën, oplossingen en resultaten.

In ons gehele lesaanbod willen wij een rijke omgeving aanbieden waarin de leerlingen gestimuleerd worden om zelf oplossingen te bedenken.

 

Doelstellingen Cultuureducatie Beleidsplan (2020-2023)

  1. Verbinden van vakken en leerlijnen. (thematisch werken)

We willen cultuureducatie zoveel mogelijk in de breedte aanbieden. Er is een samenhang tussen activiteiten, integratie van kunstzinnige vakken met andere vakken waardoor er een betekenisvolle context ontstaat. Culturele erfgoed worden waar mogelijk geïntegreerd in de lessen.

  1. Kunstzinnige oriëntatie en het creatieve proces

Wij willen een rijke, uitdagende omgeving bieden, waarin creatief vermogen en creatief proces tot ontwikkeling komt.

We bieden ruimte voor eigen talenten, leerbehoefte en interesse.

  1. Reflectie

We willen de kinderen meer eigenaar maken van hun eigen leerproces. Reflecteren door en met de kinderen binnen het creatieve proces. Doordat leerlingen de mogelijkheid krijgen om het creatieve proces te doorlopen, is er ruimte voor hun eigen invulling.

  1. Alle kunstzinnige disciplines zijn opgenomen in het lesrooster en jaarplanning:

Kunsteducatie omvat 7 disciplines: muziek, beeldend (handvaardigheid en tekenen), drama, literatuur, dans en audio visueel.

  1. De doorgaande leerlijnen per kunstzinnige discipline compacter maken en borgen

 

Kunst- en cultuuraanbod

In de schoolgids kunt u meer lezen over het kunst- en cultuuraanbod per schooljaar.

Ook in de jaarwijzer is het cultuuraanbod opgenomen.

 

Cultuureducatie is leren over, door en met cultuur.

 

 

 

 

 

 

Delen: