Cultuureducatie

Cultuur op Coolsma


Op de teambijeenkomst van 28 maart is het 2e cultuureducatiebeleidsplan goedgekeurd door het team.
Achtergrond:
CBS Instituut Coolsma heeft vanaf het begin al veel aandacht besteed aan creatieve vakken. Wat begon als meisjeskostschool met “Slöjd” (=handvaardigheid) in het lessenpakket en opvoeringen in “de Prins van Oranje” is Coolsma nu nog steeds een dynamische school waar het bruist van kunstzinnige en culturele activiteiten.
Alle kunstzinnige disciplines krijgen aandacht, evenals culturele omgeving en erfgoed.
Er is een interne cultuurcoördinator een vakleerkracht voor muziek en handvaardigheid. Drama, tekenen, literatuur, dans en audiovisuele vorming worden door de groepsleerkrachten gegeven. In 2005 is het cultuureducatiebeleidsplan I ontwikkeld en uitgevoerd. Inmiddels is het cultuureducatiebeleidsplan II klaar en goedgekeurd door het team. Met veel enthousiasme en gedrevenheid gaan wij hier de komende 5 jaren mee aan de slag.

Wat willen wij bereiken

Missie cultuureducatiebeleidsplan
Binnen het kunst en cultuurbeleid willen we een balans realiseren tussen hoofd, hart en handen.
We willen dat kinderen genieten van de bijzondere wereld om hen heen.
We werken aan een positief zelfbeeld en het vergroten van het zelfvertrouwen.
We inspireren kinderen, zodat ze zich op allerlei (creatieve) manieren durven en kunnen uiten (HART).
We willen dat de kinderen herkennen wat hun plaats is in het geheel van nu, verleden en toekomst. Respect hebben voor jezelf, elkaar, elkaars werk en cultuur. (HOOFD)
We willen dat de kinderen hun creativiteit ontwikkelen en dit op allerlei manieren kunnen presenteren (HANDEN).

Speerpunten cultuur educatiebeleidsplan II


Cultuureducatie in de breedte:
We willen zoveel mogelijk samenhang en integratie van kunst- en cultuureducatie met andere vakken.

Beleven – Ervaren - Beschouwen:
Bezig zijn met kunst betekent kunst beleven, beschouwen, erover praten en zelf kunst maken.  De leerkracht biedt een rijke uitdagende omgeving waarin hij/zij de leerlingen begeleidt bij hun creatieve ontwikkeling. Binnen de techniek en vaardigheid die aangeboden wordt, creëert de groepsleerkracht keuzevrijheid en ruimte voor een eigen leerstijl – leerbehoefte - interesse.

Reflectie:
Er vindt reflectie plaats op het creatieve proces, welke keuzes zijn er gemaakt en hoe is het eindproduct. De kunstwerken van de leerlingen worden beschouwd. De leerlingen weten hoe ze zichzelf, als groep en hun werk kunnen presenteren.

Portfolio voor de culturele vakken:
De leerlingen bewaren in hun cultuurportfolio hun creatieve werken met een evaluatie van het creatieve proces.
Zelfstandig werken: Kunstzinnige opdrachten zijn opgenomen in het klaar werk. Er vindt reflectie plaats op het creatieve proces, welke keuzes zijn er gemaakt en hoe is het eindproduct.

Kunstzinnige disciplines:
De leerlingen komen in aanraking met alle kunstzinnige disciplines. Er is een vakleerkracht voor muziek en handvaardigheid. Drama, tekenen, literatuur, dans en audiovisuele vorming worden door de groepsleerkrachten gegeven.

Culturele omgeving en erfgoed:
Waar mogelijk wordt de culturele omgeving en ons cultureel erfgoed benut bij de wereld oriënterende vakken, taal en kunstzinnige oriëntatie.

Wat is het belang van cultuureducatie?


 Cultuureducatie verrijkt ons, het draagt bij aan de algemene ontwikkeling en vorming.
 Cultuureducatie verhoogt het plezier in school, het maakt de leerlingen nieuwsgierig. We willen de kinderen inspireren en zich laten verwonderen over de wereld om hen heen.
 Cultuureducatie stimuleert en motiveert de creativiteit, het creatief denken en creatieve vaardigheid.
 Cultuureducatie spreekt het onderzoekend vermogen aan; de kinderen leren informatie over cultuuruitingen zoeken, in zich op te nemen en toe te passen in hun eigen werk.
 Cultuureducatie doet een beroep op het reflectief vermogen. Het verhoogt het inzicht en waarderen van jezelf en de ander. Het vergroot de verbeeldingskracht.
 Cultuureducatie stimuleert en ontwikkelt de persoonlijke groei en zelfontplooiing, het zelfbewustzijn en het zelfvertrouwen. De kinderen leren beter kijken en beter vragen te stellen. De kinderen leren zich open te stellen en hun gevoelens en ervaringen uit te drukken.
 Cultuureducatie ontwikkelt het vermogen om zich te presenteren. De kinderen leren cultuuruitingen van zichzelf en anderen presenteren en toelichten.
 Cultuureducatie verhoogt de zelfstandigheid. De kinderen kunnen een zelfstandige bijdrage leveren aan hun eigen ontwikkelingsproces en aan het groepsproces. De leerling leert plannen en organiseren.
 Cultuureducatie verbindt. De kinderen leren beter samenwerken en rekening houden met elkaar.
 Door kunst en cultuur beleven en ervaren we de wereld anders: Cultuureducatie vergroot de betrokkenheid bij de samenleving en ontwikkelt begrip voor andere normen, waarden en culturen. De kinderen leren beseffen welke plaats ze in de samenleving hebben en voelen zich daardoor verantwoordelijkheid voor de samenleving. Kunst en cultuur laat kinderen kennismaken met cultuuruitingen en verdiept het inzicht daarin.
 Het maakt onderwijs levendig, concreet en aanschouwelijk.