School en thuis!

Het draait in de school om uw kind. Het team van instituut Coolsma vindt het daarom vanzelfsprekend
om u als ouder zoveel mogelijk te betrekken bij en te informeren over alles wat er in en om de school gebeurt. In de ideale situatie zijn school en ouders het verlengde van elkaar bij de opvoeding en vorming van de kinderen.
Het is daarom noodzakelijk elkaar te kennen en steeds te ontmoeten. Gedurende een schooljaar zijn er geregeld contacten tussen de school en de ouders. Bovendien zou een flink aantal activiteiten zonder hulp van ouders geen doorgang kunnen vinden en die zijn juist van grote waarde voor de sfeer op school! Ze voegen iets waardevols toe aan het reguliere lespakket. Dat zouden wij beslist niet willen missen!

Verantwoordelijkheid van ouders en leraren

De school draagt de pedagogische verantwoording voor de leerlingen.
Dat houdt in:

• het bepalen van de inhoud van het onderwijs,

• het aanbieden van het onderwijs,

• het volgen van de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind en de rapportage naar de ouders,

• het bieden van een veilig ‘tweede milieu’ (school)

• het geven van een (moreel) voorbeeld,

• voorwaarden scheppen (in materiële en personele zin) voor goed onderwijs.

Ouders dragen verantwoording voor:
• opvoeding en verzorging,

• het bieden van een veilig ‘eerste milieu’ (thuis),

• geregeld schoolbezoek (de leerplichtwet spreekt hierover in de zin van  “schoolbezoek op die momenten dat de school open is”),

• het informeren van de school over zaken die het welbevinden en functioneren van het kind kunnen beïnvloeden,

• het stimuleren van zaken die het welbevinden en functioneren van het
   kind op school positief kunnen beïnvloeden.

Hoe en bij welke gelegenheden communiceren wij met de ouders?


Het Coolsmaatje
Iedere vrijdag komt een digitale nieuwsbrief uit, het Coolsmaatje. Deze nieuwsbrief wordt digitaal verzonden naar de e-mailadressen van de ouders. In het Coolsmaatje wordt alle nieuws vermeld en het is dan ook belangrijk het goed te lezen!

Informatieavond
Aan het begin van elk schooljaar wordt u uitgenodigd voor een informatieavond van de groep waar uw kind in zit. Op deze avond wordt u geïnformeerd over het programma en de activiteiten in de groep.

Huisbezoeken
De leerkracht van groep 1/2 komt in het begin van de kleuterperiode op huisbezoek. Het accent ligt tijdens deze bezoeken op het versterken van het wederzijds contact en het kennismaken met de thuissituatie van de leerlingen. In de overige groepen worden huisbezoeken afgelegd indien daar aanleiding voor is.

Spreekavonden
De leerlingen van groep 1 t/m 8 krijgen een schoolrapport in januari en juni. Er zijn twee rapportages en DRIE spreekavonden. De eerste spreekavond vindt plaats in oktober, zonder rapport. Het gaat daarbij vooral om uitwisseling van informatie tussen de leraren en de ouders over allerlei zaken die uw kind betreffen: welbevinden, eerste indruk van de leerontwikkeling en alles waarover u of wij graag willen spreken.
In januari en juni staat het rapport centraal tijdens de spreekavond, evenals het leerlingvolgsysteem, waarin de
uitslagen van de methodeonafhankelijke toetsen zijn verwerkt.

Adviesgesprekken
Dit zijn de gesprekken die in groep 8 gevoerd worden (in januari en februari) om de keuze van een school voor Voortgezet Onderwijs te begeleiden.

Tussentijdse gesprekken
Indien er tussentijds behoefte is aan een gesprek tussen de ouders en de leerkracht, kan er altijd een afspraak gemaakt worden. Dit kan zowel van de ouders uitgaan als van de school. Het is prettig wanneer er een afspraak
gemaakt wordt op een moment dat voor alle partijen geschikt is. Voor aanvang van de school en in de pauzes is voor de leerkrachten geen geschikt moment!
Wij verzoeken u vriendelijk hier rekening mee te houden.

Informatieverstrekking aan gescheiden ouders
De Eerste Kamer heeft eind 2008 ingestemd met een wetsvoorstel, dat ouders
die gaan scheiden verplicht om de zorg voor hun kinderen goed te
regelen in een ouderschapsplan. Daarin moeten zij afspraken hebben gemaakt
over:
1. Het verdelen van de zorg over de kinderen
2. De alimentatie voor de kinderen
3. De informatie-uitwisseling: ouders moeten elkaar op de hoogte houden
over hun kinderen.
Brieven en rapportages met betrekking tot het welbevinden en de leervorderingen
van uw kind(eren) verstrekken wij éénmalig en wel aan die ouder,
waarbij de kinderen de meeste tijd verblijven. Genoemde documenten worden
aan de kinderen meegegeven.
Wij gaan ervan uit dat gescheiden ouders elkaar op de hoogte houden. Hetzelfde
geldt voor gesprekken: zij worden eenmaal gevoerd.

Kennismakingsmiddag voor nieuwe leerlingen
Elk jaar organiseren wij in juni een middag waarop alle leerlingen kennismaken met de groep, het lokaal, de juf of meester en de eventuele nieuwe klasgenoten van het volgende cursusjaar. Zij maken kennis met nieuwe regels en nieuwe vakken en maken er met elkaar vooral een leuke middag van.
Ook kinderen die van buiten de school instromen (inclusief de kinderen die 4 jaar worden) worden hiervoor uitgenodigd. De ouders van deze nieuwe leerlingen worden door de directeur opgevangen en krijgen nog eens een rondleiding door de school. Zij zijn in de gelegenheid vragen te stellen en er is een kopje koffie.

De schoolgids
Ieder jaar komt er een schoolgids uit met informatie over de school. Hier is een zgn. “Jaarwijzer” aan gekoppeld. In deze Jaarwijzer vindt u de namenlijsten van alle leerlingen, evenals belangrijke telefoonnummers, de vakantieregeling en het activiteitenrooster van het cursusjaar. Indien u niet in de lijsten vermeld wenst te worden
verzoeken we u even contact met de directie op te nemen.

De website (www.cbscoolsma.nl)
De schoolgids en het Coolsmaatje zijn terug te vinden op de website. Bovendien hebben de groepen een eigen pagina en is er meer actuele informatie te vinden. De site wordt wekelijks bijgehouden. De kinderen vullen een deel en er staan foto’s van evenementen op.

Foto- en filmmateriaal op de website
Steeds vaker wordt er – naast fotomateriaal - ook filmmateriaal gebruikt op de schoolsite. Filmpjes van de theaterdag, optredens, uitjes, bijzondere momenten, leuke resultaten, gastlessen etc. Ouders missen deze mooie en ‘gouden’ momenten, maar tegenwoordig hoeft dat niet meer!
Regelmatig wordt er gefilmd en gemonteerd door de leerkrachten van Coolsma, zodat velen kunnen genieten van deze bijzondere momenten. We zorgen ervoor dat in het filmpje meerdere kinderen voorkomen, er altijd positieve zaken worden gefilmd en namen niet genoemd worden in de beschrijving bij het filmpje, zodat er daar niet op gezocht kan worden.
Mocht u bezwaar hebben en niet willen dat uw kind(eren) in filmpjes of op foto’s op de schoolsite komen, laat ons dat dan weten! U kunt dit doen door een mail te sturen naar de directeur, op info@cbscoolsma.nl, zodat wij dit kunnen archiveren in het dossier van uw kind en er gedurende de schoolperiode rekening mee kunnen houden.

De Algemene Ledenvergadering
Jaarlijks wordt een algemene ledenvergadering – de jaarvergadering – gehouden.
In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a. het jaarverslag en de jaarrekening
b. verkiezing van leden van het bestuur
c. voorstellen van het bestuur of de leden, volgens de aan de leden bekend gemaakte agenda.

Groepsouders
Iedere groep heeft één of meer zgn. groepsouders. Deze ouders zijn na de leerkracht het aanspreekpunt voor de ouders van een bepaalde groep. De leerkracht kan in voorkomende gevallen een beroep doen op de groepsouders om via hen ouders hulp te vragen bij allerlei schoolse zaken, zoals hulp bij expressie, bij pleinwacht, bij het vervoer van kinderen, bij allerlei festiviteiten.
De groepsouder coördineert die hulp. In geval van calamiteiten wordt deze ouders gevraagd de rest van de ouders van de betreffende groep te bellen. We beschikken daarvoor over zgn. alarmlijsten met alle telefoonnummers van de ouders.

Elk jaar worden er klassenouders voor het nieuwe cursusjaar ‘aangesteld’. Soms gaat dat heel vlot, doordat er veel gegadigden zijn en soms duurt het wat langer, doordat de spoeling dun is. Van belang is om te weten dat u, of de klassenouders van het voorliggende schooljaar, dit niet zelf hoeft te regelen, maar dat de school hierin regisseert. Wanneer u graag als klassenouder actief wilt zijn dit jaar, kunt u zich opgeven bij de leerkracht. Hij of zij maakt vervolgens een keuze en stemt deze af met de ouders in kwestie.