Wie werken er in school?

Wie werken er in school?

Intern:

Groepsleerkrachten

Zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de groep en het eerste aanspreekpunt voor de ouders.

Vakleerkrachten

Leerkrachten (in deeltijd) die de leerlingen lesgeven in één vakgebied, waarin ze zijn gespecialiseerd (op Coolsma: gymnastiek en handvaardigheid).

Bouwcoördinatoren

Zijn het aanspreekpunt voor de collega’s in de betreffende bouw en zitten de bouwvergaderingen voor.

Intern onderwijscoördinator

Ondersteunt de leraren in brede onderwijskundige zin, gericht op het integrale onderwijskundig en organisatorisch proces in de klassen.
Een onderwijscoördinator is een persoon in de schoolorganisatie, die i.s.m. de directeur binnen de beschikbare tijd en middelen de onderwijsontwikkelingen op school coördineert en bevordert. Op Coolsma zijn er drie iOC'ers, voor de onder-, midden- en bovenbouw.

Gedragspecialist

Begeleidt leerkrachten op het gebied van planmatig handelen en stimuleert tot reflectie op het eigen handelen in het omgaan met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, gericht op gedraggerelateerde interactie en treedt op als inhoudelijk klankbord op het gebied van gedrag en begeleidt en adviseert leraren.

Remedial Teacher

Begeleidt de groepsleerkracht en/of de leerling daar waar achterstanden op leergebied ontstaan. Coördineert preventief onderwijs en toetst leerlingen. Leerkrachten voor Geven, in nauw overleg met de RT leerkracht, ondersteunende preventieve hulp lessen aan leerlingen om achterstanden te voorkomen.

ICT-coördinator

Heeft een centrale rol in scholing, aanschaf van middelen, onderzoek naar software, inpassing van software bij methodes, onderhouden van hardware en de website.

Onderwijsassistent

Ondersteunt leerkrachten binnen en buiten de klas. We maken hiervoor regelmatig gebruik van SPW-stagiaires.

Cultuurcoördinator:

Ontwikkelt samen met de stichting Kunst Centraal en het team een (school)cultuurbeleidsplan en vertaalt dit naar activiteiten in de school.

Adjunct-directeur

Beheert en coördineert de leerlingenzorg en heeft in afstemming met de directeur diverse managementtaken. Vervangt de directeur bij afwezigheid.

Directeur

Is onderwijskundig leider, heeft managementtaken (onderwijs, communicatie, personeel en organisatie, financiën) en is eindverantwoordelijk.

Conciërge

Heeft diverse huishoudelijke taken, verzorgt het drukwerk, voert reparaties uit en maakt gedeeltelijk de school schoon.

Adm. ondersteuning

Houdt de leerlingadminstratie up-to-date en ondersteunt de directie bij overige administratieve werkzaamheden.

Externe ondersteuning voor het team kan komen van:

Schoolbegeleider

Begeleidt en ondersteunt leerkrachten en directie. Begeleidt en toetst leerlingen op verzoek van de school.

GGD

In groep 2 en 7 worden alle kinderen door de GGD onderzocht, daarnaast adviseert de GGD de scholen op gebied van veiligheid, hygiëne en gezondheidszorg.

Logopedie

Kinderen worden onderzocht op taal- of spraakproblemen en eventueel begeleid. Externe expertise Ingeschakeld door ouders: graag in overleg met de school!

Externe expertise

Ingeschakeld door school, voor scholing, coaching of begeleiding van leerkrachten. Indien de hulpvraag dit rechtvaardigt, is dit ook mogelijk voor hulp aan leerlingen (in overleg met de ouders). Dit is ter beoordeling van de intern begeleider en directie.

Hulpverlening vanuit de expertise van de Speciale school voor maatsch. werkster Basisonderwijs (voorheen Speciaal Onderwijs), op verzoek van de school.