MedezeggenschapMedezeggenschap

Medezeggenschap

Missie van de MR

De MR maakt gebruik van haar algemene en specifieke bevoegdheden ten aanzien van verschillende onderdelen van het schoolbeleid. Het gaat daarbij om onderwijskundig beleid, beleid omtrent huisvesting, veiligheid en welzijn, financieel beleid, personeelsbeleid, samenwerking met andere geledingen, roosters en vakantie, identiteit school. De MR bespreekt geen individuele gevallen maar wel alle aangelegenheden die de school betreffen.

Beleidsplan medezeggenschapsraad

Op grond van de Wet op de Medezeggenschapsraad van 1992 is elke school verplicht een MR te hebben waarin naast de leerkrachten ook de ouders (afnemers) vertegenwoordigd zijn. De MR is een onafhankelijk orgaan en komt op voor de belangen van het personeel, de ouders en de leerlingen. Daartoe heeft zij een aantal algemene en specifieke bevoegdheden. Onder algemene bevoegdheden wordt verstaan het informatierecht, het overlegrecht, het besprekingsrecht en het initiatiefrecht. Onder specifieke bevoegdheden worden verstaan het advies- en instemmingsrecht.

In de Medezeggenschapsraad zitten van de oudergeleding:Jeanine Florie, Rixta Bokma, Rene Hilhorst (voorzitter). In de personeelsgeleding zitten: Jacqueline Westeneng (ontbreekt op de foto), Jefke Stroo, Lia de Boer (secretaris)

 

Jaarverslag en Notulen

Deze vindt u in het beveiligde gedeelte van deze website.

Medezeggenschap (MR)

Rixta Bokma (ouderlid)

Rene Hillhorst (ouderlid)

Jeanine Florie (voorzitter/ ouderlid)

Ria de Boer (teamlid)

Lia de Boer (secretaris/ teamlid)

Jefke Stroo (teamlid)