Pestprotocol Coolsma

 

BELEIDSBESCHRIJVING: PESTEN

Wat is plagen?

Bij plagen is er sprake van incidenten. Plagen gebeurt vaak spontaan, het duurt niet lang en is onregelmatig.

Bij plagen zijn de kinderen gelijk aan elkaar; er is geen machtsverhouding.

De rollen liggen niet vast; de ene keer plaagt de ene, de andere keer plaagt de andere.

Plagen gebeurt zonder kwade bijbedoelingen en is daarom vaak leuk, plezierig en grappig.

Bij plagen loopt de geplaagde geen (psychische / fysieke) schade op en is in staat zich te verweren.

 

Wat is pesten?

“iemand wordt getreiterd of is het mikpunt van pesterijen als hij / zij herhaaldelijk en langdurig blootstaat aan negatieve handelingen verricht door één of meer personen”.

Bij pesten is het ene kind sterker en het andere kind zwakker.

Het is steeds hetzelfde kind dat wint en hetzelfde kind dat verliest.

Vaak gebeurt pesten niet één keer, maar het gepeste kind is steeds de klos.

Het pesten is tegen je zin, maar je kunt het niet stoppen.

Het gebeurt meestal zó, dat volwassenen het niet merken.

Het sterkere kind, de pester, heeft een grotere mond en andere kijken tegen hem of haar op. Er kunnen dus ook meelopers zijn!

De pestkop heeft geen positieve bedoelingen; wil pijn doen, vernielen of pesten.

Het gepeste kind voelt zich eenzaam en verdrietig. Hij of zij is onzeker en bang.

 

Hoe uit pesten zich?

Met woorden  

 • vernederen
 • schelden
 • dreigen
 • belachelijk maken, uitlachen
 • kinderen niet bij hun eigen naam noemen
 • gemene briefjes schrijven
 • via nare (anonieme) mail, chats, sms, telefoontjes

Lichamelijk

 • trekken aan kleding, duwen, sjorren
 • schoppen en slaan
 • krabben, bijten, haren trekken
 • met wapens; messen en stokken

Door achtervolging

 • achterna lopen, opjagen
 • In de val laten lopen, klem zetten
 • Opsluiten

Door uitsluiting

 • doodzwijgen, niet reageren op wat het kind doet of zegt
 • uitsluiten, het kind mag niet meedoen met spelletjes etc

Door stelen of vernielen van bezittingen

 • afpakken van spullen
 • beschadigen van spullen

Door afpersing

 • dwingen om geld of spullen af te geven
 • dwingen om iets voor de pesters te doen

 

(informatiewww.sjn.nl / www.pestweb.nl)

 

 

PROTOCOL

1.         Met welke middelen, of hoe werkt Coolsma aan het VOORKOMEN van pestgedrag?

Het voorkomen van pestgedrag vergt een nooit aflatende inzet van pedagogen en opvoeders – het zal altijd nodig zijn te werken aan en te praten over RESPECTVOL gedrag en het geven van ruimte aan elkaar. Daarmee zijn we nooit klaar! Het EMPATISCH vermogen van kinderen kan alleen ontwikkeld worden door veel praten met de kinderen over allerhande “levensthema’s” en naar aanleiding van situaties waarin conflicten zijn ontstaan. Zelf hebben we daar een voorbeeldrol in! Wederzijds respect en empathie is waar het om draait om vervolgens te kunnen SAMENLEVEN.

Wij werken aan deze facetten door middel van:

·                     Wij accepteren pesten niet en zorgen ervoor dat het pestprotocol wordt nageleefd

·                     Lessen uit Trefwoord

·                     Deelname aan anti-pestencampagne van kidstegengeweld

·                     Aandacht voor groepsvorming, groepsprocessen (NB: meelopers!)

·                     Judolessen

·                     Dramatische vorming

·                     Workshops/scholing over sfeer in de klas

·                     Signalering van problemen via pedagogisch LVS Viseon, sociogram en PRAVOO

·                     Oudergesprekken& huisbezoeken

·                     Observatie tijdens pleinwacht

·                     Observatie in de groep

·                     Leerlingbesprekingen

·                     Samenwerking met GGD en AMK (adviezen)

·                     Rust Respect en Zorg als kernwaarden van de school centraal stellen

 

2.         Er wordt toch gepest – wat nu?

Uitgangssituatie: er is sprake van structureel pesten. Geen plagerijtjes dus. Ouders nemen meestal contact op met de school, omdat het kind ernstig hinder ondervindt van het pesten (zie hieronder de signaleringslijst voor ouders).

 

Voor de leerkrachten:

Signalen die erop kunnen wijzen dat een kind gepest wordt: als een kind

·                     stil en teruggetrokken is

·                     klaagt dat het gepest wordt – neem een klacht altijd serieus!

·                     een bange indruk maakt als je het vraagt een mening te geven of ergens aan mee te doen

·                     “onzichtbaar” is in de klas

·                     ánder gedrag gaat vertonen

·                     veel contact zoekt met volwassenen i.p.v. klasgenoten

·                     uitgelachen wordt om antwoorden en reacties in lessen

Voor de ouders:

Signalen die erop kunnen wijzen dat een kind gepest wordt: Als een kind…

·                     niet meer naar school wil

·                     niets meer over school vertelt

·                     nooit andere kinderen mee naar huis neemt

·                     op school slechtere resultaten haalt dan vroeger

·                     vaak dingen kwijt is of met kapotte spullen thuis komt

·                     vaak hoofdpijn of buikpijn heeft

·                     blauwe plekken heeft op ongewone plaatsen

·                     niet wil gaan slapen, veel wakker wordt of nachtmerries heeft

·                     haar of zijn verjaardag niet wil vieren

·                     niet wil buiten spelen

·                     niet alleen een boodschap durft te doen

·                     niet meer naar de club of speeltuin wil gaan

·                     bepaalde kleren absoluut niet meer aan wil

·                     thuis prikkelbaar, boos of verdrietig is

Wanneer u dit signaleert, neem dan contact op met de leerkracht van uw kind. Het is niet zeker dat uw kind gepest wordt, maar het is wel belangrijk om over de signalen met de leerkracht van uw kind te praten.

 

Uw kind is slachtoffer, wat te doen:

·                     schakel de school in

·                     laat uw kind voortdurend weten dat u van hem houdt

·                     geef aan dat het kind het beste niet kan reageren

·                     leer het kind voor zichzelf op te komen en te zeggen: stop, hou op, dit vind ik niet leuk!

·                     bedenk indien nodig samen met uw kind eventueel antwoorden of passende opmerkingen; niet reageren kan in 1e instantie het beste zijn;

·                     bespreek welke situaties het kind het beste kan vermijden

·                     laat uw kind de mogelijk (onder dwang) gevraagde spullen afgeven en dit onmiddellijk melden bij de leerkracht

·                     maak complimenten elke keer als uw kind iets goed doet

·                     geef het kind verantwoordelijkheden

·                     stimuleer het ontwikkelen van sociale vaardigheden

·                     schakel indien nodig hulp van externen in

 

Uw kind pest, wat te doen:

·                     praat met uw kind!

·                     maak duidelijk dat u het gedrag niet accepteert en leg uit waarom

·                     achterhaal oorzaken

·                     probeer het kind te laten beseffen wat hij aanricht

·                     besteed aandacht aan uw kind

·                     leer ander gedrag aan

·                     geef het goede voorbeeld

·                     schakel de school in

·                     schakel indien nodig hulp van externen in

 

Stappenplan voor de leerkrachten/school:

 1. Wij nemen het probleem serieus
 2. Van pesten wordt altijd aantekening gemaakt in het leerling-dossier, zodat de informatie bij de overdracht meegaat; een korte omschrijving van het gebeurde en de genomen actie volstaat.
 3. Aan het probleem wordt aandacht besteed. In de klas wordt een klassengesprek gehouden en/of er worden individuele gesprekken tussen de leerkracht en de betrokken kinderen gevoerd. Vaak is dit afdoende. Zo niet dan:
 4. Voert de directeur individuele gesprekken met
  1. het slachtoffer
  2. de pester(s)
  3. omstanders (indien nodig of verhelderend)
  4. indien verhelderend een gesprek tussen alle partijen a, b en c.
 5. De directeur brengt de ouders van de pesters op de hoogte van bovengenoemd gesprek.
 6. Er worden gepaste maatregelen genomen, d.w.z. een eventuele strafmaatregel. Meestal is het gesprek met de leerkracht en de directeur al voldoende.
 7. De kwestie wordt aan het team bekend gemaakt. Ook de pleinwacht wordt op de hoogte gebracht.
 8. Er vindt een gesprek met de ouders plaats over de voortgang. Wanneer alles weer naar tevredenheid verloopt, stopt het contact.
 9. Wanneer het pesten onverhoopt doorgaat, wordt er een ‘contract’ afgesloten tussen de pester en het slachtoffer. Ouders worden hiervan weer op de hoogte gebracht door de directeur.
 10. De leerkracht krijgt een afschrift van het contract en kan daar in de dagelijkse praktijk op teruggrijpen.
 11. Vervolggesprekken tussen betrokkenen vinden plaats zo vaak als nodig is.
 12. Er wordt altijd een verslag gemaakt van de incidenten, de gesprekken en de genomen maatregelen. Dit verslag wordt opgeborgen in de leerlingenmap en moet verwerkt worden in VISEON.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opgesteld d.d. februari 2008 door J.M. Arink

Besproken en vastgesteld in team d.d. 23 januari 2008