School

Wie zijn we?

Het Instituut Coolsma is een christelijke basisschool die bestuurd wordt door de Vereniging voor Christelijk Onderwijs Instituut Coolsma. Het Instituut Coolsma dateert van september 1904. Mevrouw Coolsma startte in dat jaar een internaat voor kinderen, aanvankelijk alleen meisjes, van de "gegoede burgerij".

De School

Instituut Coolsma is een middelgrote basisschool in Driebergen-Rijsenburg, gemeente Utrechtse Heuvelrug. Driebergen is een groot dorp op de Utrechtse Heuvelrug, gelegen in een rustige en bosrijke omgeving. De wijk waar de school staat is groen, rijk aan bomen en de huizenbouw is vriendelijk, veelal luxe en ruim, met mooie tuinen. De school zelf ziet er eveneens heel vriendelijk uit: het is een eenvoudig en overzichtelijk gebouw, grotendeels gelijkvloers opgetrokken. Alleen de directiekamer en de personeelsruimte liggen op een eerste verdieping. De school ligt ruim en heeft een groot, met groen omzoomd schoolplein. Er is geen eigen gymzaal, maar wel een gemeenschapsruimte (de Kuil) aanwezig. CBS Instituut Coolsma is een school met 9 groepen, met een goede zorgstructuur. Coolsma is een cognitief ingestelde school en besteedt tevens ruim aandacht aan cultuur, expressievakken, bewegingsonderwijs en sociaal-emotionele vorming. De gewichtenregeling is niet van toepassing, het leerlingenaantal is al jaren constant rond de 240-250. Coolsma hanteert wachtlijsten – het aanbod is namelijk groter dan de plaatsings-mogelijkheid, want de school heeft in de (verre) omtrek een goede naam. De verwijzing naar het Speciaal Onderwijs ligt onder het landelijk gemiddelde, evenals het percentage ziekteverzuim van de leerkrachten. 

Visie en motto

Instituut Coolsma is een school voor christelijk basisonderwijs waar elk kind de kans krijgt zich naar de beste individuele mogelijkheden te ontplooien tot een prettig en zelfstandig mens dat in staat is voor zichzelf én zijn omgeving te zorgen. Wij willen graag werken aan de optimale ontwikkeling van hun kennis, vaardigheden en houding en gebruiken daarbij een breed en gedegen leerprogramma. Daarbinnen hebben we veel extra aandacht voor cultuur, creativiteit, muziek en sportiviteit. Wij bieden de kinderen een vriendelijke, veilige en gedisciplineerde omgeving waarin dit kan plaatsvinden.
Onze kernwaarden zijn: rust, respect en zorg. In onze school- en gedragsregels(normen) zijn deze waarden terug te vinden.

Ons motto: "LEREN VOOR HET LEVEN"

Identiteit

Instituut Coolsma is een moderne, open, christelijke basisschool, waar iedereen van harte welkom is. Vanuit een positief mensbeeld willen wij de kinderen laten zien en ervaren dat het leven zinvol, kleurrijk en waardevol is. Er is ruimte en respect voor elkaar en dat ervaren we in de manier waarop we met elkaar omgaan. Persoonlijke aandacht is hierbij een belangrijk aspect. De kracht van onze school is de positieve instelling en uitstraling van het team, dat op een open wijze wil communiceren met kinderen, ouders en collega’s. Tijdens de godsdienstige vorming maken onze leerlingen kennis met de levensbeschouwelijke uitgangspunten van waaruit onze christelijke school werkt. De verhalen uit de bijbel hebben daarbij een belangrijke plaats. Wij zijn ons ervan bewust dat de school deel uitmaakt van een multireligieuze en multiculturele samenleving. Kennis van andere wereldgodsdiensten maakt deel uit van ons onderwijs.

De uitgangspunten van onze school

 • We werken met een team van 22 betrokken, enthousiaste personeelsleden en ongeveer 245 kinderen.
 • We streven naar een gezonde balans tussen jongere en oudere leerkrachten (ervaren en onervaren) en een gelijkmatige verdeling tussen mannen en vrouwen.
 • We geven klassikaal onderwijs in het leerstofjaarklassensysteem, waarbinnen we rekening houden met de verschillen tussen leerlingen.
 • We streven naar gedeelde verantwoordelijkheid voor het leerproces (leerling en leerkracht), waar nodig in overleg met de ouders.
 • Er is een onderbouwcoördinator en een bovenbouwcoördinator.
 • De drie Interne Onderwijs Coördinatoren (IOC-ers) coördineren schoolbreed de leerlingenondersteuning.
 • De bouwcoördinatoren ondersteunen het management.
 • Er is leerondersteuning buiten de klas d.m.v. remedial teaching, preventieve zorg en ICT.
 • Er zijn vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs, muziek en creatieve werkvormen; indien gewenst maken we gebruik van expertise van derden. 
 • We nemen actief deel aan de landelijke pilot voor kunst- en cultuureducatie.
 • We worden ondersteund door een conciërge en een parttime administratieve kracht.
 • We genieten een grote betrokkenheid van ouders.
 • We werken in een gebouw met negen leslokalen, een handenarbeidlokaal en ruimtes voor extra ondersteuning.
 • Er is een goede ICT- infrastructuur.
 • We staan open en zijn toegankelijk voor iedereen die de visie en identiteit ondersteunt; het toelatingsbeleid is niet wijkgebonden.

Pedagogisch didactisch klimaat

We willen een school zijn waar leerlingen, personeel en ouders zich gewaardeerd en veilig voelen. Door middel van duidelijke regels en een open houding steven we naar een prettige, rustige sfeer en optimale aandacht voor individuele behoeftes van leerlingen. We zien dit als een voorwaarde voor goed onderwijs en realiseren ons dat wij daarin een voorbeeldrol hebben. Tegelijkertijd verwachten we van onze leerlingen dat zij oog hebben voor elkaar en hun omgeving. Regels die wij ten behoeve van de rust in en om de school hanteren zijn:

 • In de school lopen we gewoon, geven elkaar ruimte en laten elkaar met rust.
 • We zijn stil, zodat iedereen de kans krijgt zijn werk goed te doen.
 • We zijn beleefd en vriendelijk tegen elkaar.
 • We houden rekening met elkaar en doen geen dingen die anderen niet prettig vinden.
 • We houden met elkaar de klas, de school en de schoolomgeving opgeruimd en schoon.
 • We zijn zuinig op spullen van onszelf, maar ook op die van anderen en van de school.

Coolsma hanteert sinds 2012 een pedagogische lijn in de school op basis van het gedachtengoed van Stephen Covey, de 7 gewoonten van effectief leiderschap, met de naam The Leader in Me. Deze lijn ontwikkelt persoonlijk leiderschap bij kinderen. Dat is iets heel anders is dan hiërarchisch leiderschap, waarbij het gaat om een gezagsverhouding. 

Het gaat hier om leidinggeven aan jezelf en inzicht in jezelf en je relatie met de ander. Het gaat om zicht krijgen op je eigen aandeel en je verantwoordelijkheid in allerlei (sociale) situaties.

"Het beste wat je kunt worden, is jezelf"

We werken in de hele school, groep 1 tot en met 8, met hetzelfde symbool: De Boom van de 7 gewoonten.

U kunt hier meer over lezen op de pagina van de 7 Gewoonten.

 

Instituut Coolsma is een christelijke basisschool. In grote lijnen heeft Coolsma precies die ontwikkeling doorlopen zoals die in de literatuur wordt beschreven: de sinds de Tweede Wereldoorlog ingezette ontzuiling van onze maatschappij heeft er toe geleid dat ook op onze school de individualisering een feit is en daarmee samenhangend de veranderde motivatie van ouders voor hun keuze voor onze school. Veel “kandidaat”ouders geven tijdens de intakegesprekken aan niet zozeer kerkelijk actief of betrokken te zijn, maar wel waarde te hechten aan, dan wel voorkeur te hebben voor christelijk onderwijs. Zij achten het bijvoorbeeld van belang dat de kinderen kennisnemen van de bijbelverhalen, achtergronden kennen van christelijke feesten en met elkaar van gedachten wisselen over zaken als respect, naastenliefde enz. Daarnaast komt ook regelmatig naar voren dat er door ouders verwacht en gewaardeerd wordt – in het licht van de christelijke grondslag van de school – dat er strenger gelet wordt op discipline, normen en waarden. Het degelijke karakter als zuigkracht dus. Van oudsher is het onderwijs klassikaal volgens het leerstofjaarklassensysteem. De lat werd en wordt hoog gelegd, er wordt veel van de leerlingen gevraagd. Iedereen die de invulling van de levensbeschouwelijke dimensie van de identiteit respecteert, is van harte welkom op Coolsma. Coolsma is een enthousiaste school met ambitie – ze wil altijd in ontwikkeling blijven en streven naar verbetering. Daarbij is Coolsma niet alleen productgericht, maar ook procesgericht: op welke wijze halen wij het best-mogelijke uit onze leerlingen? Zij bepaalt tevens graag haar eigen richting en wil initiatiefrijk zijn in het verkennen van mogelijkheden. Als éénpitter kan dit heel goed en hoeft niet aangesloten te worden bij bovenschools beleid vanuit een groter geheel. Coolsma zal dan ook nastreven zelfstandig te blijven zolang dit verantwoord en het meest zinnig is.

De kinderen

De school wordt bezocht door ca. 245 leerlingen, verdeeld over 9 groepen. De kinderen komen veelal uit kansrijke milieus en krijgen van huis-uit een op ontwikkeling gerichte houding mee. Ze kunnen vaak op een hoog gemiddeld niveau worden aangesproken – daarmee houden wij in ons onderwijs, de keuze voor de methodes en de doelen die wij ons stellen zoveel mogelijk rekening. De school wordt nauwelijks bezocht door allochtone kinderen, al staat ze daarvoor wel open. De kinderen zijn mondig en hebben vaak een druk weekprogramma naast de schooltijd.

Het personeel

Er wordt gewerkt door 22 mensen in de school. Op de school werken 6 mannen en 16 vrouwen. Er zijn twee directieleden, 1 fulltimeleerkracht, de rest parttime leerkrachten, 2 Rt’ers, drie IOC-ers, een ICT’er, vakleerkrachten voor gym, handvaardigheid en muziek, een conciërge en een administratieve kracht voor vier uur per week. Twee leerkrachten zijn tevens bouw-coördinator. 

De gezindte van de leerkrachten is in bijna alle gevallen Protestants-Christelijk. De werksfeer op school is goed, de betrokkenheid bij elkaar is groot, men voelt zich veilig. Er is een lief-en-leed-pot en de directie is attent op persoonlijke aandacht. Er is een goed “wijgevoel”. Niemand wordt buitengesloten, men is belangstellend. Er is een gezamenlijke, gedeelde visie. De leerkrachten werken met plezier op Coolsma.

De ouders

Veel ouders van onze kinderen zijn over het algemeen goed opgeleid. Er is een betrokken, kritische Medezeggenschapsraad (MR) en een actieve Activiteitencommissie (AC). In veel gezinnen werken beide ouders. De ouders profileren zich als kritisch-meelevend. Van deze ouders is veel interesse merkbaar op breed identiteitsniveau. Ze laten zich horen als het gaat om organisatorische zaken (klassenindelingen, schooltijden, regels in het algemeen etc.), maar hebben ook kritische vragen over de onderwijskundige invulling, bijvoorbeeld als het gaat om ons inspelen op niveau- en tempoverschillen tussen kinderen, gebruik van methoden en identiteit. De betrokkenheid van ouders bij de school is hoog. Ze zijn veel en vaak enthousiast aanwezig als ondersteuning bij allerhande schoolactiviteiten.

De Hond

Juffrouw Coolsma was begin vorige eeuw een bekende verschijning in Driebergen, met aan haar zijde onafscheidelijk haar hondje.

Hierdoor geïnspireerd werd het logo van Instituut Coolsma "De Hond", dat sinds begin jaren '70 op het grote plein als houten kunstwerk stond. Sinds januari 2011 is De Hond een klimrek geworden.