Ondersteuningsprofiel CBS Coolsma

 

Zakelijke gegevens:
CBS Instituut Coolsma
Coolsmalaan 3-5
0343-513735
info@cbscoolsma.nl
www.cbscoolsma.nl
Brinnummer: 05NI

Schoolconcept


Instituut Coolsma is een school voor christelijk basisonderwijs waar elk kind de kans krijgt zich naar de beste individuele mogelijkheden te ontplooien tot een prettig en zelfstandig mens dat in staat is voor zichzelf én zijn omgeving te zorgen. Wij werken aan de optimale ontwikkeling van kennis, vaardigheden en houding en gebruiken daarbij een breed en gedegen leerprogramma. Daarbinnen hebben we veel extra aandacht voor cultuur, creativiteit, muziek en sportiviteit.
Wij bieden de kinderen een vriendelijke, veilige en gedisciplineerde omgeving waarin dit kan plaatsvinden.
Onze kernwaarden zijn: rust, respect en zorg. In onze 7 schoolgewoonten zijn deze waarden terug te vinden. Ons motto is "LEREN VOOR HET LEVEN" .

Wij werken genuanceerd klassikaal. Dat wil zeggen: binnen een leerstofjaarklassensysteem is er veel ruimte voor differentiatie naar niveau en tempo. Wij realiseren dit o.a. door in alle groepen te werken met dagtaken en weektaken. Eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid zijn daarbij sleutelwoorden.
De Pedagogische aanpak : Het beste wat je kunt worden, is jezelf"
Coolsma hanteert sinds 2012 een pedagogische lijn in de school op basis van het gedachtengoed van Stephen Covey, de 7 gewoonten van effectief leiderschap, met de naam The Leader in Me. Deze lijn ontwikkelt persoonlijk leiderschap bij kinderen. Dat is iets anders is dan hiërarchisch leiderschap, waarbij het gaat om een gezagsverhouding. Het gaat hier om leidinggeven aan jezelf, zelfsturing en inzicht in jezelf en de relatie met de ander. Het gaat om zicht krijgen op je eigen aandeel en je verantwoordelijkheid in allerlei (sociale) situaties. We werken in de hele school, groep 1 tot en met 8, met hetzelfde symbool: De Boom van de 7 gewoonten.

Waar zijn wij goed in?


In het onderwijs op Coolsma gaat het elke dag om het leveren van maatwerk, gebaseerd op de onderwijsbehoeften van leerlingen.
De leerkrachten zijn eigenaar en begeleider van het leerproces van hun leerlingen. De rol van de IB'er is daarnaast ondersteunend, coachend en ontwikkelend in dit proces. Op Coolsma heet deze functie ‘Intern onderwijscoördinator' in brede onderwijskundige zin en is gericht op het integrale onderwijskundig en organisatorisch proces in de klassen.
Wij werken daarom met 3 interne onderwijs coördinatoren voor onderbouw, middenbouw en bovenbouw, elk met eigen expertise en focus.


Kernpunten:


• Het team leerkrachten werkt volgens de HGW-cirkel (handelingsgericht werken) en heeft een onderzoekende houding. Dat wil zeggen: tijdens het lesgeven en omgaan met de leerlingen nemen we allerlei dingen waar: gedrag, procesmatige zaken en resultaten. We proberen de waarnemingen vervolgens te begrijpen en ons zo breed mogelijk te informeren rondom de leerling. Daar horen leerling- en oudergesprekken, toetsen en soms ook externe, specialistische onderzoeken of adviezen bij. Alle informatie wordt omgezet in een plan, het plan wordt uitgevoerd en geëvalueerd. Daarna begint de cirkel opnieuw.
• De leerkrachten op Coolsma zetten zich bij alle leerlingen in voor een bewuste, open waarneming en sluiten aan bij wat er is (wat lukt al wel?).
• Er is steeds oog voor de balans tussen enerzijds de onderwijsbehoefte van elke leerling en anderzijds de mogelijkheden van onze school.
• Binnen de school is expertise aanwezig op het gebied van dyslexie, hoogbegaafdheid, opvoedproblematiek en kindercoaching.
• Het team is geschoold in klassenmanagement en biedt een duidelijke structuur in de klas. Daardoor, alsmede door de onderzoekende houding en het HGW, lukt het ons goed met verschillende didactische niveaus in de klas te werken en kunnen ook leerlingen met speciale onderwijsbehoeften bij ons in de jaargroep worden ondersteund.
• Daar waar meer nodig is, worden kinderen extra ondersteund buiten de groep, individueel of in een groepje. We noemen dat de intensieve arrangementen en de verrijkingsarrangementen, waarvoor wij aparte leerkrachten hebben ingeroosterd.
• Wij hebben ruim ervaring met leerlingen met een speciale ondersteuningsbehoefte op het gebied van dyslexie, lichte gedragsproblematiek, leerproblemen en hoogbegaafdheid.

Welke kinderen zijn welkom op Coolsma? Systeemdenken en Samen opgaan


Als de vraag zou worden gesteld welke kinderen we wel en welke we niet kunnen ondersteunen, zal ons standaardantwoord zijn: dat hangt ervan af.
Het gaat niet om het kind alleen, maar altijd ook om het gehele systeem daarom heen.
Het kind staat centraal, met talenten en beperkingen, en elk kind is daarin weer anders.
De dyslectische leerling bestaat niet. De hoogbegaafde ook niet, evenmin kan er sprake zijn van de ADHD'er of de autist.
Als het gaat om welbevinden en prestaties op school zijn er veel actoren: het is dit kind, met deze mogelijkheden en dit karakter, in deze klas, met deze leerkracht, uit dat gezin, met die ouders en die achtergrond.
Waar we op Coolsma sterk in zijn is een open en onderzoekende houding, waarin deze actoren allemaal meegenomen en meegewogen worden in ons denken en handelen.
Daaruit volgt een zorgvuldig plan, om te kijken of onderwijs op Coolsma inderdaad het beste is op dat moment voor die leerling. We doen dit samen met de ouders, in nauw overleg. We staan hierbij naast elkaar, niet tegenover elkaar. We willen immers hetzelfde: passend onderwijs voor elk kind.
In sommige gevallen betekent dat ook: afscheid nemen en een andere school.

Kwantiteit en Kwaliteit


Kwaliteit is op Coolsma een vanzelfsprekendheid. We zijn gedegen, ambitieus en nieuwsgierig!
Voor uitgebreider informatie en kengetallen over onze school en de leerling populatie, alsmede onze didactische en pedagogische aanpak, verwijzen wij naar onze schoolgids en de website. Een goed algemeen beeld van ons krijgt u ook door te surfen naar www.scholenopdekaart.nl. U vindt daar tevens de mogelijkheid om door te klikken naar de website van de inspectie.